Léčebné výlohy

Základem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení. Dále je hrazena repatriace pojištěného (v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem) a repatriace tělesných ostatků do ČR (v případě úmrtí pojištěné osoby).

Přivolání opatrovníka

Součástí cestovního pojištění bývá služba přivolání opatrovníka pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu, stravu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Pojištění cestovních zavazadel

Připojištění osobních věcí a zavazadel se vztahuje na věci, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí k osobní potřebě nebo které si v zahraničí pořídil.

Úrazové pojištění

Pojistnou událostí je zde úraz, kterým se rozumí působení neočekávaných a náhlých zevních sil nebo vlastní tělesné síly a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Pojištění odpovědnosti

Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu, za kterou pojištěný odpovídá a je povinen ji nahradit. Podmínkou vzniku práva na plnění je, že pojistná událost nastala v souvislosti s činností pojištěného v běžném občanském životě.